Anti-Discriminatiebeleid


Algemeen uitgangspunt
De bedrijfsvoering van Werkdomein Personeelsdiensten B.V. is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel
Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

1. Wat Werkdomein Personeelsdiensten B.V. verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
2. Wat het standpunt is van Werkdomein Personeelsdiensten B.V. ten opzichte van discriminatie/
    discriminerende verzoeken;
3. Handelen door de medewerkers:
a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met
     name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving
     en selectie;
b. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.
 
 
1.Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
 
Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.
 

2. Standpunt van Werkdomein Personeelsdiensten B.V.

a. Werkdomein Personeelsdiensten B.V. wijst iedere vorm van discriminatie af.
 
b. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.
 
c. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
Een legitiem doel. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
– Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het
    doel;
– Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te
   bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 
d. Werkdomein Personeelsdiensten B.V. tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden.Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener en de werknemers van de uitlener.

 
3.Handelen door de medewerkers

a.  De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van
     opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg    
     voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 
b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van objectieve rechtvaardiging
     bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met
     bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor  
     overleg terecht bij mevrouw Karima El Mounsif, Algemeen Directeur.
 
c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misverstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij  
    mevrouw K. El Mounsif, Algemeen Directeur, email:advies@werkdomein.eu

 
 
4.Verantwoordelijkheden van werkgever

    Werkdomein Personeelsdiensten B.V. is verantwoordelijk voor:
a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor
    constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

  •   geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: doormiddel van het verstrekken het van het antidiscriminatiebeleid bij in dienst treden bij  Werkdomein Personeelsdiensten B.V. en deze te ondertekenen gelezen te hebben en tijdens werkoverleggen regelmatig opnemen als agendapunt.
  •   goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door “training on the job” en hand-out anti-discriminatiebeleid  flyer.
  •   voorbereidt zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.               Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door ”training on the job” en hand-out anti-discriminatiebeleid Werkdomein Personeelsdiensten B.V.
c. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Vacatures

Bouw / techniek

Productie / Logistiek

Logistiek medewerker

kasbouw

Laatste nieuws

Maandag 12 Oktober

Verhuizing Kantoor

We zijn per 5 oktober jl., verhuisd naar de Albert van 'T Hartweg 13A, 266..

Lees meer